එහෙම බලද්දි  B ස්ථානයේ අයට විරුද්ධ ලිංගිකයන් වගෙම සමලිංගිකයන් සමග ද බැඳීම් ඇති කර ගන්න පුලුවන්. නමුත් A  සහ B අතර සිටින අයට බැඳීම් ඇතිකරගන්න පුලුවන් වෙන්නෙ විරුද්ධ ලිංගිකයන් සමග විතරයි,