මේ සයිට් එක ඇන්ඩ්‍රොයි App එකක් ව්දිහට හැදුවොත් ගොඩක් ලේසි වෙයි නේද . ඒක හොද  නැද්ද .