අරුනළු නැගෙන පිනිබර උදෑසන සිට​
අවරගිරින් මලහිරු බැස යන තුරුම​
මග බලා සිටියෙමි, සොයා එනතුරු මා ......
මා සෙවූ ආදරය​


දින, සති, මාස​, අවුරුදු ගෙවී යන තුරුම​
නෙත් කෙවෙනි වියැලී පුපුරු ගසනා තුරුම
මග බලා සිටි නමුදු, නාවේය සොයා මා ......
මා සෙවූ ආදරය​


සිඳී බිඳී වියැකී ගිය මිලාන පැතුමන් සමග​
විඩාබර ජීවිතය තුරුළු කරගෙන රෑ තනි යහනේ,
වැතිර සිටිනා එක් මොහොතක​, සොයා ආවේය මා .......
මා සෙවූ ආදරය​