බිනර මහේ ඇරඹුන අපෙ ආලේ
තාමත් සිහිවේ මුලසිට  ආයේ

යයිද කියා ඔබ හැරදා  ආයේ
සිතුවිල්ලක් නෑ හද තුල මාගේ

ගලා බසින දිය රැල්ලකි ආලේ
නිමා නොවන හැගුමකි හද පතුලේ

අදහ ගන්න බෑ සිදුවූ මේදේ
රැගෙන ගියා ඔබ නොකියම ආලේ