සත්තමයි! මම වරදක් කලා
ඔය දෙපා පියෙන් පිය එසවෙන හැටි
බලා උන්නා
පෝරුව දෙසට,
ඇතැගිලි නොබැදුනත්..
සිත බැදි සෙනෙහසට
අරුත්සුන්වූ ජීවිතයේ තැනක් සෙව්වා
මම වරදක් කලා..ඒ නම් ඔබ අතහැර යාම පහසුයි කීම.