මෙම කෙටි චිත්‍රපටයෙන් කියවෙන්නේ වයස අවුරුදු 8 පටන් තරුණ විය දක්වා තම ළමා කාලයේ මිතුරෙක්ව ලිංගිකව  භාවිතා කරන අයුරුය.එක් දිනයකදී සමාජය තුල තමන්ට හිමි තැන හඳුනා ගන්නට ඔහු සමත් වේ.තමන් ලිංගික භාණ්ඩයක් ලෙස පමණක් යොදාගත් තම මිත්‍රයාට ඔහු කුමක් කරාවිද?

සම්පුර්ණ චිත්‍රපටය මෙතනින් නරඹන්න