අද සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි රචනා කර අවසන් වූ කතා PDF ගොණුවක් ලෙස ඉදිරිපත් කරන්නේ අදාළ කතාවේ කතෘවරයාගේ ඉල්ලීම මතම පමණක් බව සළකන්න. තමා ලියා අවසන් කරන ලද කතාව PDF ගොණුවක් ලෙස වෙබ් අඩවිය තුළ පළකිරීමට අවශ්‍යය නම් වෙබ් අඩවියේ ඇඩ්මින්වරයාට ඒ බව දැනුම් දෙන්න.ස්තූතියිGet Real කාර්ය මණ්ඩලය